موس و دسر


موس تنها به یک دسر شیرین محدود نمی‌شود موس یک نوع شیرینی یا بهتر است بگوییم یک نوع دسر است که ریشه‌ها و مبدا خود را از کشور فرانسه گرفته است. دسری سرد که فقط به طعم شیرین محدود نمی‌شود